Start
Hjælp til skr. opg.
Større skr. opg.
Formalia
Danske stile
3z - dansk
3x - dansk
2u - eng
Opgaver
Større skr. opg.

3. årsopgave i Dansk v. KF

Område:

Området kan ligge inden for alle danskfagets aspekter, fx. et tema, et forfatterskab, en periode, en genre et massekommunikativt eller sprogligt emne.

Da tekstlæsningen er central i danskfaget, er det et krav, at opgaven er baseret på tekster/tekstlæsning.

M.h.t.områdets omfang er det vigtigt, at det er noget bredere end selve opgaven. Et enkelt værk vil således ofte være for snævert, med mindre der er tale om et flerbindsværk (fx. Pelle Erobreren). Et helt forfatterskab vil derimod oftest være for bredt, hvis ikke der er tale om et lille forfatterskab på nogle få bøger.

Området må gerne ligge i forlængelse af et emne, der er behandlet i undervisningen, men i så fald skal det klart indeholde nyt stof, eller der skal anlægges en ny synsvinkel.

Udenlandsk litteratur kan indgå, også selv om det drejer sig om en primærtekst. Et krav er dog, at det for størstedelens vedkommende skal være oversat til dansk.

Omfanget af sekundærlitteraturen er mindre væsentlig, end at at eleven faktisk kan anvende sekundærlitteraturen, dvs. at han/hun kan henvise til sekundærkilden og selvstændigt vurdere den.

Opgaveformuleringen/opgavetitlen:

Opgaveformuleringen udformes af læreren, og der vil være tale om en indsnævring af emnet i forhold til området. Eleven må ikke gøres bekendt med titlen, før opgaveudleveringen, men det er klart, at tiltlen skal formuleres på baggrund af de drøftelser, læreren har haft med eleven i vejledningsfasen.

Omfang:

10-15 A-4 sider (excl. bilag, litteraturliste, noteapparat).

Eksempler på opgaveformuleringer/titler

Der ønskes en analyse og fortolkning af Den kroniske uskyld med særligt henblik på uskyldstemaet og overgangen til voksenlivet. Sæt romanen ind i den litteraturhistoriske sammenhæng: Modernismen.

Der ønskes en analyse af centrale temaer i Pippi Langstrømpe- bøgerne og bøgerne om Emil fra Lønneberg. Karakterisér skrivestilen og gør rede for forfatterens pædagogiske intentioner med bøgerne. Placér bøgerne og Astrid Lindgren inden for børnelitteraturtraditionen.

Hans Kirk: Daglejerne og De ny tider. Der ønskes en analyse af udviklingen i Alslev med særligt henblik på forholdet mellem undertrykkere og undertrykte og den politiske bevidstgørelsesproces.
Bestem forfatterholdningen, inddrag biografiske oplysninger og perspektivér til perioden.

Kirsten Thorup: Den lille Jonna og Den lange sommer . Der ønskes en analyse af Jonnas identitetsproblem og udvikling i de to romaner. Inddrag i din analyse tidsbaggrunden og de samfundsmæssige rammer.

Dorrit Willumsen: Marie og Programmeret til kærlighed. Der ønskes med udgangspunkt i en analyse og fortolkning af de to romaner en behandling af centrale temaer i Dorrit Willumsens forfatterskab.

Vurderingskriterier.

Det er vigtigt for den samlede bedømmelse

at eleven besvarer den stillede opgave.
at der er sammenhæng og balance mellem opgavens dele (refererende, analyserende, fortolkende og vurderende).
at eleven udviser selvstændighed, kritisk stillingtagen.
at eleven kan benytte danskfagets terminologi og metoder (analyse/analysebegreber).
at opgaven er klart og tydeligt disponeret og affattet i et præcist og nuanceret sprog.
at eleven behersker opgavetekniske formalia , fx. fodnotehenvisning, citatteknik, litteraturliste.
at de gældende bestemmelser for opgavens omfang er overholdt.

 

[Start] [Hjælp til skr. opg.] [Større skr. opg.] [Formalia] [Danske stile] [3z - dansk] [3x - dansk] [2u - eng] [Opgaver]