Start
Hjælp til skr. opg.
Større skr. opg.
Formalia
Danske stile
3z - dansk
3x - dansk
2u - eng
Opgaver
Formalia

Opgaveskrivning Formalia v. KFOm materialebearbejdning:

Læs det primære materiale grundigt igennem. Dan dig et overblik over det sekundære og sortér med hård hånd. Værker/artikler der er relevante for din opgave, skal læses grundigt igennem.
I forbindelse med gennemlæsning af både primært og sekundært materiale skal du tage noter. Når du støder på temaer/oplysninger, der er vigtige for din indfaldsvinkel, skriver du stikord ned og noterer, hvorfra de stammer (forf. og titel). Nedskriv også egne kommentarer og iagttagelser.Layout

Skriv med 11/2 linjeafstand og bred margin, skriftstørrelse 12. Omfang max. 15 A-4 sider (excl. forside, indholdsfortegnelse, fodnoter, litteraturliste samt evt. bilag)


Sproglige forhold

Det betragtes som en selvfølge, at opgaven er fejlfri m.h.t. stavning og sætningsbygning. Du bør arbejde bevidst med den sproglige formulering. Målet er, at tanken bliver udtrykt så klart som muligt, og at der er overensstemmelse mellem det, du har tænkt, og det , der faktisk står på papiret. Brug Nu-dansk og Synonymordbog.
Få evt. en kammerat/et familiemedlem til at læse korrektur.


Indholdsfortegnelse.

Efter titelbladet med opgaveformuleringen følger en indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelsen afspejler opgavens disposition. De afsnit, der er nævnt i indholdsfortegnelsen, skal også fremstå klart som afsnit i opgaven (dvs. med klare afsnitsmarkeringer: linjeskift og overskrifter)
Indholdsfortegnelsen skrives ind til sidst af hensyn til sidenummerering. Check en ekstra gang, at der er overensstemmelse mellem sidetallene i indholdsfortegnelsen og dem i opgaven).


Henvisninger og noteapparat.

Brug aldrig en bog uden angivelse af kilde! Pas også på afsmitning, dvs. ubevidst kopiering af kildernes ordlyd. Læg evt. kilderne væk under selve skrivningen, så du ikke bliver fristet til at "hugge" ordlyd/hele passager fra dem.

Hvornår bruger man noter/hvornår henviser man?

ved ideer og informationer, som er hentet fra ens kilder.
ved dokumentation/ som illustration af fortolkninger/hypoteser (f.eks. citater)
evt. ved uddybning og forklaring, som kan være nyttig for den fulde forståelse,
men hvor en sådan ville forstyrre selve fremstillingen. (bruges sjældent)

Hvordan laver man noter /henvisninger?

Enten
i en parentes direkte efter det man vil lave noten til/el. efter citatet. I parentesen anfører man forfatter (efternavn), årstal samt sidetal.

(Rifbjerg, 1958, s.17)
Af litteraturlisten vil det mere præcist fremgå , hvilket værk der er tale om.

Eller
ved fortløbende numre (1,2,3,...) efter det man vil lave noten til/efter citatet. Selve noten kan enten placeres nederst på siden, eller bagest i opgaven, umiddelbart før litteraturlisten, det vælger du selv ved i dit tekstbehandlingsprogram at klikke på indsæt og fodnoter og udfylde dialogboksen, der dukker frem på skærmen. Tekstbehandlingsprogrammet holder styr på nummerering af fodnoter.

1. K. Rifbjerg, Den kroniske uskyld, s. 17

Anden gang man henviser til samme bog/artikel, kan man nøjes med at anføre titel og sidetal.

    Den kroniske uskyld, s. 23.


Citater

Citater bruges som illustration og dokumentation.
Citater skal være ordrette og sættes i anførselstegn. Hvis der er tale om et relativt langt citat (mere end et par linjer) plejer man at isolere citatet på siden , dvs. man gør marginen bredere, anvender enkelt linjeafstand og kursiverer.

Overdriv ikke brugen af citater. Det skal jo ikke være en citatsamling. I stedet for en masse citater er det bedre at være omhyggelig med at vælge helt centrale og effektfulde citater ud.

Når man skal dokumentere, kan man for variationens skyld i stedet for hele tiden at citere vælge ind imellem at omskrive en tekstpassage. Det skaber variation og giver et bedre "flow". En sådan omskrivning kræver ligesom citatet en notehenvisning.


Litteraturliste.

Litteraturlisten skal omfatte det anvendte primær- og sekundærlitteratur.
Litteraturlisten kan, hvis den er lang, for overskuelighedens skyld opdeles i primær- og sekundærlitteratur.
Man er ikke forpligtet til i sin opgave at henvise til samtlige titler på litteraturlisten. Det er dog vigtigt, at dele af sekundærlitteraturen inddrages/anvendes direkte i opgaven.

Listen ordnes alfabetisk efter forfatterens efternavn. Informationer (foruden forfatternavn): titel, forlag, trykkested og år.

Nexø, Martin Andersen: Pelle Erobreren, Gyldendal 1965.


Ved tidsskriftsartikler anfører man foruden forfatternavn og titlen navnet på tidsskriftet, nr., trykkested og år.

Carsten Elbro: "Protestens former. Om Bent Vinn Nielsens forfatterskab" i Kritik, " nr. 60, Gyldendal 1982


Ved avisartikler skal datoen opgives.

Karen Syberg: "Forestillingen om det 20. århundredes tid" i Information , den 2-3 oktober, 1993.


Bemærk titler på artikler sættes i anførselstegn. Bogtitler, tidsskriftets/avisens navn sættes i kursiv eller understreges.

Hvis teksterne er hentet på internettet, skal følgende informationer anføres: Forfatternavn, artiklens titel/ titel på værket, internetadresse, dato for hjemtagelse.

Det er iøvrigt en god idé at vedlægge tekster hentet fra internettet i kopi. Især hvis der er tale om tekster, I faktisk bruger og inddrager i jeres opgave. Ting, som man en dag har kunnet finde på en bestemt adresse på nettet, kan være fjernet et par dage senere.

 

[Start] [Hjælp til skr. opg.] [Større skr. opg.] [Formalia] [Danske stile] [3z - dansk] [3x - dansk] [2u - eng] [Opgaver]